Hazine ve Maliye Bakanlığı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak ve bu politikaları uygulamakla görevli kurumdur. Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak, gelir düzenlemelerine ilişkin çalışmalar yapmak, vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamak ve Kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek Bakanlığın başlıca görevleri arasında yer almaktadır.

Bakanlık, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları; ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile müştereken hazırlamakta ve makro dengeleri belirlemektedir.

Bunların yanı sıra bakanlık, Türkiye'nin uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerinin gidişatına yön verecek ve ülkenin küresel ekonomi ve finans alanında konumuna etki edecek pek çok görev ve sorumluluk üstlenmiştir. Bunlardan başlıcaları;

  • Ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve işlemleri yapmak,
  • Hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler ve devlet iştirakleri, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
  • Uluslararası kuruluşlarla iletişim içerisinde çalışarak ileriye dönük stratejiler geliştirme amacıyla çalışmalar yapmak ve topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini yerine getirmek,
  • Bölgesel, çok taraflı ve ikili kalkınma ve ekonomik ilişkilerin kalkınma planları ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Mevzuat

https://www.hmb.gov.tr/